aktualności  |  cennik  |  galeria  |  o firmie  |  kontakt  |
  

AKTUALNOŚCI

 

Ogłoszenie

Szanowni klienci, w przypadku zastrzeżeń co do prawidłowości funkcjonowania kanalizacji sanitarnej Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych spółka z o.o. w Jastrowiu zaleca w pierwszej kolejności wykonanie przeglądu instalacji kanalizacyjnej zgodnie z wytycznymi w załączniku
 |  Szczegóły w załączniku  | 

Oferta pracy

Poszukujemy kandydatów na stanowisko Specjalista do spraw Ochrony Środowiska

Opis stanowiska
• Nadzór nad aktualnością i realizacją pozwoleń środowiskowych
• Prowadzenie ewidencji odpadowej, wodno-ściekowej
• Nadzór i przygotowanie dokumentacji sprawozdawczej w zakresie gospodarki odpadami i wodno-ściekowej
• Udział w kontrolach prowadzonych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
• Prowadzenie dokumentacji administracyjnej, pracowniczej i innych w oparciu o obowiązujące przepisy mające zastosowanie w pracy działu
• Organizowanie i kierowanie pracą działu w sposób zabezpieczający prawidłowe realizowanie działalności Spółki w zakresie odbioru ścieków i ich właściwego oczyszczania oraz gospodarki odpadami
• Kreowanie właściwych postaw i zachowań w zakresie bhp
• Prowadzenie i kontrolowanie procesów technologicznych, uczestniczenie przy opracowaniu planów inwestycji, modernizacji i remontów w zakresie działu

Wymagania
• Wykształcenie wyższe mile widziane (kierunki związane z ochroną środowiska)
• Doświadczenie na podobnym stanowisku
• Znajomość przepisów związanych z ochroną środowiska oraz gospodarką odpadami
• Znajomość ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach
• Łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz otwartość na współpracę
• Dobra organizacja pracy własnej i umiejętność pracy pod presją czasu
• Dokładność, rzetelność, terminowość
• Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
• Prawo jazdy kategorii B

CO OFERUJEMY:
• Stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia
• Umowę o pracę
• Udział w ciekawych projektach
• Szkolenia i możliwość rozwoju zawodowego


Miejsce składania podań i cv: Sekretariat w siedzibie Spółki : ul. Wojska Polskiego 29, 64-915 Jastrowie, pn.-pt. 7:00-15:00 lub drogą elektroniczną: sekretariat@zeciuk.pl z dopiskiem ‘’PRACA”
Termin składania podań upływa 10-11-2017r. do godz. 15:00

Oferta pracy

Poszukujemy kandydatów na stanowisko SPECJALISTA DS. KADR, PŁAC I KSIĘGOWOŚCI
Opis stanowiska

• Przygotowywanie umów i dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych.
• Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej pracowników i ewidencji czasu pracy zgodnie z przepisami prawa;
• Kierowanie pracowników na badania lekarskie;
• Sporządzanie list płac i naliczanie wynagrodzenia dla pracowników i zleceniobiorców;
• Sporządzanie raportów kadrowo/płacowych;
• Prowadzenie rozliczeń z ZUS i US;
• Czuwanie nad terminowością szkoleń BHP;
• Administrowanie urlopami;
• Prowadzenie rejestrów, sprawozdań, ewidencji z zakresu zatrudnienia i płac;
• Wystawianie odpowiednich pism i zaświadczeń;
• Współtworzenie zapisów regulaminowych;
• Bieżące udzielanie pracownikom informacji w zakresie kadr i płac;
• Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów oraz rozliczanie delegacji służbowych;
• Zatwierdzanie i księgowanie rozliczeń zakupów wewnętrznych i zewnętrznych;
• Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej ŚT;
• Regulowanie zobowiązań w systemach bankowych;
• Stała współpraca z kadrą zarządzającą;

Profil kandydata
• Preferowane wykształcenie wyższe kierunkowe;
• Minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy;
• Bardzo dobra znajomość prawa pracy, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz podatkowych;
• Odpowiedzialność i dyskrecja;
• Sumienność, dokładność i terminowość.

Oferty zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Woj. Pol. 29, 64-915 Jastrowie lub na adres sekretariat@zeciuk.pl z dopiskiem „ PRACA”.

Wybór oferty przetargu - 29.08.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na
"Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy kanalizacji sanitarnej w m. Sypniewo Gmina Jastrowie ".

Więcej w dziale Przetargi i Inwestycje.

Ogłoszenie o przetargu - 10.08.2017

" Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy kanalizacji sanitarnej w m. Sypniewo Gmina Jastrowie "

Więcej w dziale Przetargi i Inwestycje lub
Link do ogłoszenia

Ogłoszenie

Działając z upoważnienia Rady Nadzorczej Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych spółka z o.o. w Jastrowiu
ZAPRASZA
uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem.

Oferty należy składać do dnia 31 lipca 2017r do godz. 1400 w siedzibie Spółki lub przesłać na adres Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Spółka z o.o., 64-915 Jastrowie , ul. Wojska Polskiego 29 w zamkniętych kopertach z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2017r”

 |  Szczegóły w załączniku  | 

Ogłoszenie o pracę

„ Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Jastrowiu, ul. Wojska Polskiego 29 przyjmie do pracy na stanowisko:

- MONTER INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH/ MASZYNISTA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
(podstawowe wymagania: min. średnie wykształcenie techniczne, prawo jazdy, komunikatywność, rzetelność, dobra organizacja pracy, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, niekaralność, mile widziane doświadczenie w w/w zakresie).

Miejsce składania podań i cv: Sekretariat w siedzibie Spółki: ul. Wojska Polskiego 29, 64-915 Jastrowie, pn.-pt.: 7:00-15:00 lub drogą elektroniczną: sekretariat@zeciuk.pl z dopiskiem „PRACA” Termin przyjmowania ofert: do 26-05-2017r.,do godz.15ej.”

Ogłoszenie o przetargu - Unieważnienie

"Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Jastrowiu informuje, iż przetarg na Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla uzbrojenia działek przy Al. Wolności w Jastrowiu

zostaje
UNIEWAŻNIONY

Szczegóły w zarządzeniu:
 |  Unieważnienie  | 

Zawiadomienie dotyczące przetargu

Informacje dotyczące zgłoszonych ofert do przetargu z dnia 27.03.2017 na :

Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla uzbrojenia działek przy Al. Wolności w Jastrowiu

 |  Zawiadomienie  | 

Ogłoszenie

" Zaaktualizowano formularz zlecenia wykonania przyłącza wraz z ofertą cenową. Pliki do pobrania z poniższych linków. "

 |  Formularz zlecenia |  Oferta Cenowa | 

Ogłoszenie o przetargu - 27.03.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla uzbrojenia działek przy Al. Wolności w Jastrowiu

" Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a w tym projektu budowlanego i projektów wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, wytycznych do opracowania planu BIOZ oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ( STWiORB ) w celu wykonania robót budowlanych polegających na uzbrojeniu działek na Osiedlu Sosnowym w Jastrowiu. "

 |  Specyfikacja zamówienia  |  Załączniki do Ogłoszenia |  Koncepcja | 

Link do ogłoszenia

Ogłoszenie

„ Szanowni Klienci.

Informujemy, że od miesiąca lutego br. zostanie wstrzymane nieodpłatne przyjmowanie nieczystości typu odpady wielkogabarytowe i poremontowe. Wszelkiego rodzaju pytania dotyczące pozbycia się odpadów w dogodnym dla Państwa terminie poza mobilną zbiórką określoną w harmonogramie prosimy kierować u źródła – ALTVATER Piła Sp. z o.o. ”

Komunikat

Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o. o. informuje o możliwości wysyłania przez nas faktur za wszystkie usługi drogą elektroniczną zamiast tradycyjną (jak do tej pory- przez inkasenta /gońca lub pocztą).

Jeżeli ktoś z Państwa chciałby otrzymywać od nas faktury drogą elektroniczną należy w tym celu złożyć u nas odpowiednie oświadczenie /zlecenie z podaniem swojego adresu e-mail.

Odpowiednie druki w tej sprawie można otrzymać u nas w sekretariacie oraz w dziale technicznym, a także na naszej stronie internetowej www.zeciuk.pl.
Zapraszamy do korzystanie z tej formy otrzymywania faktur.  |  Zgoda na e-fakturę | 

Ogłoszenie

Komunikat


W dniu 04.05.2015 r. doszło do zawarcia umowy pomiędzy Zakładem Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Jastrowiu a Wykonawcą robót – Zakładem Robót Instalacyjno- Inżynieryjnych.
Hieronim Gładysz z siedzibą w Złotowie, w obecności Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie, Pana Piotra Wojtiuka, której przedmiotem jest realizacja zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Samborsko gm. Jastrowie”.
Przedsięwzięcie jest dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ( www.wfosgw.poznan.pl) w formie pożyczki w kwocie 1 750 000,00 co stanowi 80,77% kwoty całkowitych kosztów kwalifikowanych Przedsięwzięcia.
Wykonawca planuje rozpoczęcie robót na przełomie maja i czerwca, natomiast przekazanie placu budowy nastąpi w połowie maja.

Wybór oferty przetargu - 15.04.2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na "Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Samborsko gm. Jastrowie".
Więcej w dziale Przetargi i Inwestycje.

Komunikat

"Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Jastrowiu informuje, że będzie możliwe wykonanie przez naszą Spółkę pomnika.
Szerszy zakres informacji dostępny będzie już wkrótce m. in. na naszej stronie internetowej i na ulotkach reklamowych.
Ponadto oferujemy opiekę nad grobami oraz kompleksową obsługę pogrzebu wraz załatwieniem formalności w ZUSie."

Ciekawostka

Portal ze zbiorem aktualnych cen wody i ścieków dla gospodarstw domowych www.ceny-wody.pl.
Jastrowie na 448 miejscu!

Komunikat

W dniu 29.10.2012 Zakład uzyskał koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej z kogeneratora


Typ Koncesji: WEE
DKN: 1377
Data wydania koncesji: 2012-10-29
Data ważności: 2027-10-29

 
 

SZYBKI KONTAKT

ZECiUK Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 29
64-915 Jastrowie
NIP 765-000-63-47
REGON 570347015
 
 
 

Treść wiadomosci

Imię, nazwisko

Adres e-mail

 

 

 

Copyright © ZECiUK Sp. z o.o.   www.zeciuk.pl    ALL RIGHTS RESERVED