aktualności  |  cennik  |  galeria  |  o firmie  |  kontakt  |  kariera  |
  

AKTUALNOŚCI

 

Ogłoszenie o przetargu - 31.01.2019

" Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych decyzji pozwolenia na budowę oraz na tej podstawie wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z dostawą urządzeń technologii i innych, a także wykonanie robót remontowych i naprawczych dla inwestycji pod nazwą „Modernizacja wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Jastrowiu”. "

Więcej w dziale Przetargi i Inwestycje

Ogłoszenie o przetargu - Zawiadomienie

"Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jastrowiu zaprasza do składania ofert na wykonanie modernizacji oraz rozbudowy instalacji elektrycznej na cmentarzu przy ul. Cmentarnej, 64-915 Jastrowie. "
 |  Oferta  | 


Ogłoszenie o przetargu - Zawiadomienie

"Zawiadomienie dotyczące przetargu o Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Jastrowiu "

Więcej w dziale Przetargi i Inwestycje

Ogłoszenie o przetargu - 21.11.2018

" Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych decyzji pozwolenia na budowę oraz na tej podstawie wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z dostawą urządzeń technologii i innych, a także wykonanie robót remontowych i naprawczych dla inwestycji pod nazwą „Modernizacja wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Jastrowiu”. "

Więcej w dziale Przetargi i Inwestycje

Zapytanie ofertowe 09.10.2018

Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jastrowiu zaprasza do składania ofert na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na docinku z m. Byszki do m. Hajda (gm. Jastrowie).

Zakres opracowania:
a) mapa do celów projektowych,
b) opinia geotechniczna,
c) projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami, oraz ze wszystkimi uzgodnieniami i raportami wymaganymi przez prawo,
d) projekt sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami, tłocznią i rurociągiem tłocznym,
e) STWiORB
f) przedmiar robót
g) kosztorys inwestorski
h) uzyskanie pozwolenia na budowę.
Oferty prosimy przesyłać na sekretariat@zeciuk.pl do dnia 23.10.2018r.

Komunikat - 06.06.2018

Decyzja Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotycząca taryf za wodę i scieki
Więcej w dziale Woda i Ścieki.

Unieważnienie przetargu 23.04.2018

Dotyczy „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeźnica”


 |  Uzasadnienie  | 

Zawiadomienie do przetargu 11.04.2018

Dotyczy „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeźnica”


 |  Zawiadomienie  | 

Odpowiedzi do przetargu 04.04.2018

Dotyczy „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeźnica”

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający na podstawie postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 4 - 6 SIWZ udziela wyjaśnienia :


 |  Odpowiedzi do przetargu  | 

Ogłoszenie o przetargu - 21.03.2018

" Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy kanalizacji sanitarnej w m. Sypniewo Gmina Jastrowie "

Więcej w dziale Przetargi i Inwestycje lub
Link do ogłoszenia

Ogłoszenie

Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jastrowiu informuje, że oczyszczalnie ścieków Jastrowiu i Sypniewie są przystosowane do przyjęcia nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych, które są w nich zbierane max 1 miesiąc. Starsze ścieki nie mogą trafić na oczyszczalnie w Jastrowiu i Sypniewie.

Ogłoszenie

Szanowni klienci,w dniu 29.12.2017 kasa w biurze przy ul. Wojska Polskiego czynna będzie do godziny 10.

Ogłoszenie

Szanowni klienci, w przypadku zastrzeżeń co do prawidłowości funkcjonowania kanalizacji sanitarnej Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych spółka z o.o. w Jastrowiu zaleca w pierwszej kolejności wykonanie przeglądu instalacji kanalizacyjnej zgodnie z wytycznymi w załączniku
 |  Szczegóły w załączniku  | 

Wybór oferty przetargu - 29.08.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na
"Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy kanalizacji sanitarnej w m. Sypniewo Gmina Jastrowie ".

Więcej w dziale Przetargi i Inwestycje.

Ogłoszenie o przetargu - 10.08.2017

" Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy kanalizacji sanitarnej w m. Sypniewo Gmina Jastrowie "

Więcej w dziale Przetargi i Inwestycje lub
Link do ogłoszenia

Ogłoszenie

Działając z upoważnienia Rady Nadzorczej Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych spółka z o.o. w Jastrowiu
ZAPRASZA
uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem.

Oferty należy składać do dnia 31 lipca 2017r do godz. 1400 w siedzibie Spółki lub przesłać na adres Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Spółka z o.o., 64-915 Jastrowie , ul. Wojska Polskiego 29 w zamkniętych kopertach z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2017r”

 |  Szczegóły w załączniku  | 

Ogłoszenie o przetargu - Unieważnienie

"Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Jastrowiu informuje, iż przetarg na Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla uzbrojenia działek przy Al. Wolności w Jastrowiu

zostaje
UNIEWAŻNIONY

Szczegóły w zarządzeniu:
 |  Unieważnienie  | 

Zawiadomienie dotyczące przetargu

Informacje dotyczące zgłoszonych ofert do przetargu z dnia 27.03.2017 na :

Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla uzbrojenia działek przy Al. Wolności w Jastrowiu

 |  Zawiadomienie  | 

Ogłoszenie

" Zaaktualizowano formularz zlecenia wykonania przyłącza wraz z ofertą cenową. Pliki do pobrania z poniższych linków. "

 |  Formularz zlecenia |  Oferta Cenowa | 

Ogłoszenie o przetargu - 27.03.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla uzbrojenia działek przy Al. Wolności w Jastrowiu

" Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a w tym projektu budowlanego i projektów wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, wytycznych do opracowania planu BIOZ oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ( STWiORB ) w celu wykonania robót budowlanych polegających na uzbrojeniu działek na Osiedlu Sosnowym w Jastrowiu. "

 |  Specyfikacja zamówienia  |  Załączniki do Ogłoszenia |  Koncepcja | 

Link do ogłoszenia

Ogłoszenie

„ Szanowni Klienci.

Informujemy, że od miesiąca lutego br. zostanie wstrzymane nieodpłatne przyjmowanie nieczystości typu odpady wielkogabarytowe i poremontowe. Wszelkiego rodzaju pytania dotyczące pozbycia się odpadów w dogodnym dla Państwa terminie poza mobilną zbiórką określoną w harmonogramie prosimy kierować u źródła – ALTVATER Piła Sp. z o.o. ”

Komunikat

Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o. o. informuje o możliwości wysyłania przez nas faktur za wszystkie usługi drogą elektroniczną zamiast tradycyjną (jak do tej pory- przez inkasenta /gońca lub pocztą).

Jeżeli ktoś z Państwa chciałby otrzymywać od nas faktury drogą elektroniczną należy w tym celu złożyć u nas odpowiednie oświadczenie /zlecenie z podaniem swojego adresu e-mail.

Odpowiednie druki w tej sprawie można otrzymać u nas w sekretariacie oraz w dziale technicznym, a także na naszej stronie internetowej www.zeciuk.pl.
Zapraszamy do korzystanie z tej formy otrzymywania faktur.  |  Zgoda na e-fakturę | 

Ogłoszenie

Komunikat


W dniu 04.05.2015 r. doszło do zawarcia umowy pomiędzy Zakładem Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Jastrowiu a Wykonawcą robót – Zakładem Robót Instalacyjno- Inżynieryjnych.
Hieronim Gładysz z siedzibą w Złotowie, w obecności Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie, Pana Piotra Wojtiuka, której przedmiotem jest realizacja zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Samborsko gm. Jastrowie”.
Przedsięwzięcie jest dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ( www.wfosgw.poznan.pl) w formie pożyczki w kwocie 1 750 000,00 co stanowi 80,77% kwoty całkowitych kosztów kwalifikowanych Przedsięwzięcia.
Wykonawca planuje rozpoczęcie robót na przełomie maja i czerwca, natomiast przekazanie placu budowy nastąpi w połowie maja.

Wybór oferty przetargu - 15.04.2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na "Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Samborsko gm. Jastrowie".
Więcej w dziale Przetargi i Inwestycje.

Komunikat

"Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Jastrowiu informuje, że będzie możliwe wykonanie przez naszą Spółkę pomnika.
Szerszy zakres informacji dostępny będzie już wkrótce m. in. na naszej stronie internetowej i na ulotkach reklamowych.
Ponadto oferujemy opiekę nad grobami oraz kompleksową obsługę pogrzebu wraz załatwieniem formalności w ZUSie."

Ciekawostka

Portal ze zbiorem aktualnych cen wody i ścieków dla gospodarstw domowych www.ceny-wody.pl.
Jastrowie na 448 miejscu!

Komunikat

W dniu 29.10.2012 Zakład uzyskał koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej z kogeneratora


Typ Koncesji: WEE
DKN: 1377
Data wydania koncesji: 2012-10-29
Data ważności: 2027-10-29

 
 

SZYBKI KONTAKT

ZECiUK Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 29
64-915 Jastrowie
NIP 765-000-63-47
REGON 570347015
Biuro godz.7-15
 
 
 

Treść wiadomosci

Imię, nazwisko

Adres e-mail

 

 

 

Copyright © ZECiUK Sp. z o.o.   www.zeciuk.pl    ALL RIGHTS RESERVED